CLASS 10 -NCERT - SCIENCE SOLUTION -SEBA -HSLC - দশম শ্ৰেণী -সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ উত্তৰসমূহ

 

CLASS 10- পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নাৱলীসমূহৰ উত্তৰ

  অধ্যায় 1- ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ

অধ্যায় 2- এছিড,ক্ষাৰক আৰু লৱণ


অধ্যায় 3- ধাতু আৰু অধাতু


অধ্যায় 4- কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ


অধ্যায় 5- মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণীবিভাজন


অধ্যায় 6- জীৱন প্ৰক্ৰিয়া


অধ্যায় 7- নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়


অধ্যায় 8- জীৱই কেনেকৈ বংশবিস্তাৰ কৰে ?


অধ্যায় 9-বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ


অধ্যায় 10- পোহৰ- প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ অধ্যায় 11- মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবৰণীয়া পৃথিৱী

অধ্যায় 12- বিদ্যুত


অধ্যায় 13- বিদ্যুত - প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া


অধ্যায় 14- শক্তিৰ উৎসসমূহ


অধ্যায় 15- আমাৰ পৰিৱেশ


অধ্যায় 16- প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা
CLASS 10- QUESTION BANK HSLCৰ MOST COMMON QUESTION সমূহ
অধ্যায় 1- ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ অধ্যায় 1- ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ
অধ্যায় 2- এছিড,ক্ষাৰক আৰু লৱণ অধ্যায় 2- এছিড,ক্ষাৰক আৰু লৱণ
অধ্যায় 3- ধাতু আৰু অধাতু অধ্যায় 3- ধাতু আৰু অধাতু
অধ্যায় 4- কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ অধ্যায় 4- কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ
অধ্যায় 5- মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণীবিভাজন অধ্যায় 5- মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণীবিভাজন
অধ্যায় 6- জীৱন প্ৰক্ৰিয়া অধ্যায় 6- জীৱন প্ৰক্ৰিয়া
অধ্যায় 7- নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় অধ্যায় 7- নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়
অধ্যায় 8- জীৱই কেনেকৈ বংশবিস্তাৰ কৰে ? অধ্যায় 8- জীৱই কেনেকৈ বংশবিস্তাৰ কৰে ?
অধ্যায় 9-বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ অধ্যায় 9-বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ
অধ্যায় 10- পোহৰ- প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ অধ্যায় 10- পোহৰ- প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ
অধ্যায় 11- মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবৰণীয়া পৃথিৱী অধ্যায় 11- মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবৰণীয়া পৃথিৱী
অধ্যায় 12- বিদ্যুত অধ্যায় 12- বিদ্যুত
অধ্যায় 13- বিদ্যুত - প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া অধ্যায় 13- বিদ্যুত - প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া
অধ্যায় 14- শক্তিৰ উৎসসমূহ অধ্যায় 14- শক্তিৰ উৎসসমূহ
অধ্যায় 15- আমাৰ পৰিৱেশ অধ্যায় 15- আমাৰ পৰিৱেশ
অধ্যায় 16- প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা অধ্যায় 16- প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা

Post a Comment

0 Comments